ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาควิชาพืชไร่นาฯ ท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

AGRON EXPERIENCES