นิสิตภาควิชาพืชไร่นาได้รับทุนในพิธีไหว้ครูคณะเกษตร 2560

Posted on Posted in AGRON NEWS

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุน กองทุนภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาพืชไร่นามีการมอบทุนพัฒนานิสิตผ่านกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ประกอบด้วย 5 ประเภท ทุกปี ดังนี้
5.1 ทุนประเภทขัดสน
5.2 ทุนประเภททำงาน
5.3 ทุนประเภทฉุกเฉิน
5.4 ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม
5.5 ทุนประเภทเรียนดีกรณีมีคะแนนสะสมเข้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 และ 2
สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ คณะกรรมการกองทุนภาควิชาพืชไร่นาจึงได้พิจารณามอบทุนพัฒนานิสิต จากกองทุนภาควิชาพืชไร่นา ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *