ปณิธาน

ปณิธานภาควิชาพืชไร่นา

“ภาควิชาพืชไร่นา มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างบัณฑิตและงานวิจัย

                                            ให้มีคุณภาพและคุณธรรม ออกสู่สังคมไทยและสังคมโลก”