เป้าหมาย

เป้าหมายของภาควิชาพืชไร่นา

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อม คุณธรรมออกสู่สังคมโลก

2. พัฒนาหลักสูตร ทุกระดับปริญญาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ

3. วิจัยงานด้านพืชไร่สาขาวิชาต่างๆ ทั้งแนวลึกและแนวกว้างให้สอดคล้องกับการพัฒนา การเกษตรของประเทศ

4. ถ่ายทอดวิชาการและผลงานวิจัยด้านพืชไร่สู่เกษตรกร และบุคคลที่สนใจให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่

5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงประเพณี และวัฒนธรรม