ปริญญาตรี

ผู้เรียนจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์) 30 หน่วยกิต วิชาบังคับแกน (วิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์) 52 หน่วยกิต จากนั้นจะศึกษาวิชาบังคับเฉพาะของภาควิชาพืชไร่นา 37 หน่วยกิต ได้แก่

• พืชไร่เศรษฐกิจ (Economic Field Crops)
• ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ (Laboratory in Economic Field Crops)
• การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum)
• วัชพืชและหลักการควบคุม (Principles of Weed Control)
• สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ (Physiology of Field Crop Production)
• หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช (Principles of Plant Breeding)
• สัมมนา (Seminar)
• ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
• พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)
• สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Introductory Plant Physiology)
• ชีวเคมี I (Biochemistry I)
• ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry I)
• ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics)
• การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ (Applied Experimental Design and Analysis)
• หลักการวางแผนการทดลอง (Principles of Experimental Designs)

และวิชาเฉพาะเลือก (ด้านพืชไร่) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (หรือไม่น้อยกว่า 3 วิชา) จากวิชาต่อไปนี้

• พืชอาหารสัตว์ (Forage Crops)
• พืชน้ำมัน (Oil Crops)
• สารเคมีและการใช้ป้องกันกำจัดวัชพืช (Herbicides and Their Application)
• ชีววิทยาของวัชพืช (Weed Biology)
• สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืช (Physical Environment for Crop)
• การจัดการน้ำสำหรับพืชไร่ (Water Management for Field Crops)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว (Science and Technology of Rice Production)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหาร (Science and Technology of Food Crop Production)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทน (Science and Technology of Renewable Energy Crop Production)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชอุตสาหกรรม (Science and Technology of Industrial Crop Production)
• ระบบการเกษตร (Agricultural Systems)
• เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช (Techniques in Plant Breeding)
• การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Cell and Tissue Culture for Crop Improvement)
• เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (Seed Technology of Field Crop)
• การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยด้านพืชไร่ (Computer Applications for Agronomic Research)
• เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ (Selected Topics in Field Crop)
• การฝึกงานพิเศษ (Special Training)
• สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

  Legit Ticket Sites