ปริญญาโท-เอก

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)

แผน ก แบบ ก 1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต*
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต**
– วิชาเอกเลือก 13 หน่วยกิต***
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

* วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
สัมมนา (Seminar) 2 หน่วยกิต

** วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
• การจัดการการผลิตพืชไร่และทรัพยากรธรรมชาติ (Field Crop Production and Natural Resource Management)
• สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง (Advanced Physiology of Crop Production)
• ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่ (Research Methods in Agronomy)

*** วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีรหัส 010035xx ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต และรายวิชาในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลัง 500 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
• พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง (Advanced Forage Crops)
• การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (Production of Industrial Field Crops)
• จุลภูมิอากาศพืช (Crop Microclimate)
• การปรับตัวของพืช (Crop Adaptation)
• ธาตุอาหารพืชไร่ (Plant Nutrition in Field Crops)
• สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช (Herbicide Physiology)
• สารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืชภาคปฏิบัติการ (Herbicide Physiology Laboratory)
• สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด (Crop Physiology under Environmental Stress)
• การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture Management)
• วิวัฒนาการของพืชและทรัพยากรพันธุกรรม (Crop Evolution and Genetic Resourses)
• พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Quantitative Genetics in Plant Breeding)
• วิธีทางไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Biometrical Procedures in Plant Breeding)
• เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Biotechnology in Plant Breeding)
• การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง I (Advanced Plant Breeding I)
• การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II (Advanced Plant Breeding II)
• การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคและแมลง (Breeding for Resistance to Diseases and Insects)
• การปรับปรุงพันธุ์พืชตามสภาพแวดล้อมบังคับ (Breeding for Environmental Stresses)
• ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Molecular Biology in Plant Breeding)
• สรีรวิทยาของเมล็ด (Seed Physiology)
• การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ (Post Harvest Management and Storage of Field Crops)
• เทคนิควิจัยการผลิตพืช (Research Techniques in Crop Production)
• สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยด้านพืชไร่ (Statistics and Computer Packages in Agronomic Research)
• วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Analytical Methods for Quantitative Genetics in Plant Breeding)
• เรื่องเฉพาะทางพืชไร่ (Selected Topics in Agronomy)
• ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

Legit Ticket Sites