ปัญหาพิเศษ

การทำปัญหาพิเศษ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • แนวทางปฏิบัติสำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี (01003498) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป (รายละเอียด click to download)

1. แบบ ปพ.01
2. แบบ ปพ.02

  • ก่อนการทำปัญหาพิเศษนิสิตต้องเขียนแบบแสดงความจำนงการทำปัญหาพิเศษและยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ (click to download MSWord)
  • ปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (click to download)
  • รูปแบบการพิมพ์ปัญหาพิเศษ ให้ใช้ตามที่ภาควิชาได้กำหนดไว้ (click to download MSword)