ผู้บริหารภาควิชา/Administrator

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายวิชาการและการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์
Dr. Chalermpol Phumichai

หน้าที่รับผิดชอบ: การเรียนการสอน, การเขียนตำรา
งานที่ปรึกษาปริญญาตรี
งานที่ปรึกษาบัณทิต
พัฒนาหลักสูตร, สัมมนา
การฝึกงานนิสิต, สหกิจศึกษา, ปัญหาพิเศษ
การประเมินและประกันคุณภาพ

รองหัวหน้าภาค ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 
Dr.Sarawut Rungmekarat

หน้าที่รับผิดชอบ: งานบริการวิชาการ / หารายได้
งานวิจัย / เครื่อข่ายงานวิจัย
งานอาคารสถานที่และแปลงวิจัย โรงเรือน
ครุภัณฑ์