หมวดวิชาการผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช/Crop production

หมวดวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (Crop physiology and production)

หมวดวิชาพืชอาหารสัตว์

หมวดวิชาระบบเกษตร (Agro-system)

หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ (Seed science and technology)

หมวดวิชาวัชพืช (Weed science)

ผู้ทรงคุณวุฒิ