หมวดวิชาการผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช/Crop production

หมวดวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (Crop physiology and production)

หมวดวิชาพืชอาหารสัตว์ (Grassland and tuft science)

หมวดวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed technology)

หมวดวิชาวัชพืช (Weed science)

หมวดวิชาภูมิอากาศเกษตรและระบบเกษตร (Agroclimatology and agricultural system)

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Emeritus faculty)