หมวดวิชาการผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช/Crop production

หมวดวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช (Crop production and Physiology)

หมวดวิชาพืชอาหารสัตว์ (Grassland and tuft science)

หมวดวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed technology)

หมวดวิชาวัชพืช (Weed science)

หมวดวิชาวัชพืช (Weed science)

ผู้ทรงคุณวุฒิ