หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช/Plant Breeding

คณาจารย์ในหมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ (Prof.Dr.Krisda Samphantharak)

Education

  • กส.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • M.S.(Plant Breeding), ไทย, 2513
  • Ph.D.(Plant Breeding), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2517

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ (Prof. Dr.Chareinsak Rojanaridpiched)

E-mail: agrcsr@ku.ac.th
Education
Ph.D.(Plant Beeeding), Cornell U., U.S.A., 1976
วท.ม.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1975
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1973

 

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Emeritus faculty)

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ (Prof.Dr.Krisda Samphantharak)

Education

  • กส.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • M.S.(Plant Breeding), ไทย, 2513
  • Ph.D.(Plant Breeding), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2517

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ (Prof. Dr.Chareinsak Rojanaridpiched)

E-mail: agrcsr@ku.ac.th
Education
Ph.D.(Plant Beeeding), Cornell U., U.S.A., 1976
วท.ม.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1975
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1973

 

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

Legit Ticket Sites