หมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช/Plant Breeding

คณาจารย์ในหมวดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)

ดร.ธนพล ไชยแสน (Dr.Tanapon Chaisan)

E-mail: fagrtpc@ku.ac.th
Areas of Expertise :Research Programs: Sugarcane
1. Induction of genetic variability through gamma radiation and Ethyl methanesulfonate (EMS) in sugarcane and selection for water stress tolerant lines
2. lnterspecific hybridization between Saccharum officanarum and Saccharum spontaneum and evaluation of drought tolerance in the hybrids

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ (Prof.Dr.Krisda Samphantharak)

Education

  • กส.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • M.S.(Plant Breeding), ไทย, 2513
  • Ph.D.(Plant Breeding), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2517

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ (Prof. Dr.Chareinsak Rojanaridpiched)

E-mail: agrcsr@ku.ac.th
Education
Ph.D.(Plant Beeeding), Cornell U., U.S.A., 1976
วท.ม.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1975
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1973

 

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์ (Prof.Dr.Krisda Samphantharak)

Education

  • กส.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • M.S.(Plant Breeding), ไทย, 2513
  • Ph.D.(Plant Breeding), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2517

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ (Prof. Dr.Chareinsak Rojanaridpiched)

E-mail: agrcsr@ku.ac.th
Education
Ph.D.(Plant Beeeding), Cornell U., U.S.A., 1976
วท.ม.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1975
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), Kasetsart University, Thailand, 1973

 

ประวัติ : ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์