ยินดีต้อนรับ / Welcome

Posted on Posted in AGRON NEWS

ภาควิชาพืชไร่นา ให้บริการวิชาการด้านวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการด้านพืชไร่ โดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่นาอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ 02-579-3130 หรือ ที่อีเมลล์ agrpykd@ku.ac.th

สำหรับด้านการเรียนการเรียนการสอน มีทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาที่ภาควิชาพืชไร่นาได้ผ่านทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (www.agr.ku.ac.th) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรแล้วจะสามารถเลือกเข้าเรียนในภาควิชาพืชไร่นาได้ต่อไป

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือเอก สามารถเข้าศึกษาที่ภาควิชาพืชไร่นาได้ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.grad.ku.ac.th/application/index.php) โดยสามารถเลือกสมัครใน 2 สาขาวิชา คือ การปรับปรุงพันธุ์พืช หรือ สรีรวิทยาการผลิตพืช

– สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ที่เข้าศึกษาสามารถเลือกเรียนและทำวิจัยเกี่ยวกับ การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย งา ถั่วต่างๆ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ พืชพลังงาน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ทั้ง DNA marker และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) ร่วมในการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (conventional breeding)

– สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืช ผู้ที่เข้าศึกษาสามารถเลือกเรียนและทำวิจัยเกี่ยวกับ การผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ในเชิงเทคโนโลยีชีวภาพ อุตนิยมวิทยาการผลิตพืชไร่ ระบบเนิเวศเกษตร การจัดการวัชพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ การผลิตพืชพลังงานและพืชพลังงานทดแทน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับวิธีมาตรฐาน หรือสามารถเข้าศึกษาได้ผ่านทาง หลักสูตรเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ของคณะเกษตร

ปณิธานภาควิชาพืชไร่นา

ภาควิชาพืชไร่นา มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างบัณฑิตและงานวิจัยให้มีคุณภาพและคุณธรรมออกสู่สังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อม คุณธรรมออกสู่สังคมโลก
2. พัฒนาหลักสูตร ทุกระดับปริญญาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ
3. วิจัยงานด้านพืชไร่สาขาวิชาต่างๆ ทั้งแนวลึกและแนวกว้างให้สอดคล้องกับการพัฒนา การเกษตรของประเทศ
4. ถ่ายทอดวิชาการและผลงานวิจัยด้านพืชไร่สู่เกษตรกร และบุคคลที่สนใจให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
5. ส่งเสริม ทำนุ บำรุงประเพณี และวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตพืชไร่ที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
2. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท อย่างน้อย ทุก 5 ปี ปริญญาเอก อย่างน้อยทุก 6 ปี
3. ปรับปรุง/เปิดสอนรายวิชาใหม่ อย่างน้อยทุก 2 ปี
4. มีงานวิจัยในสาขาวิชาพืชไร่หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่คณาจารย์/บุคลากรในภาควิชาฯ เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ประสานงานหลัก อย่างน้อยปีละ 10 โครงการ
5. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ และหรือนำเสนอผลงานทาง วิชาการในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพืชไร่นา หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 15 เรื่อง
6. ให้การฝึกอบรมและถ่ายทอดวิชาการ/ผลงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
7. เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ปีละ 30 mandays (8 ชม. ทำงาน = 1 mandays)
8. จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสสำคัญ หรือตามเทศกาล ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี

One thought on “ยินดีต้อนรับ / Welcome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *