การแบ่งประเภทของพืชตามลักษณะของการปลูกและการดูแลรักษา ได้เป็น

พืชไร่

พืชไร่ หมายถึง พื้ชที่ปลูกบริเวณพื้นที่กว้างมาก ไม่พิถีพิถันในการปลูก ไม่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และขั้นตอนในการปลูกน้อย ซึ่งปลูกได้ง่ายกว่าพืชสวน ส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุก มีอายุในการเก็บเกี่ยวไม่นาน เมื่อให้ผลผลิตแล้วมักจะตายไป พืชไร่แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ดังนี้

1.             ธัญพืช หมายถึง พืชตระกลูหญ่าที่ใช้เมล็ดเป็นอาหาร เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น

2.             พืชน้ำมัน หมายถึง พืชที่สามารถนำผลผลิตมาสกัดหรือแปรรูปเป็นน้ำมัน เพื่อนำไปเป็นอาหารหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ พืชน้ำมันที่สำคัญ เช่น ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา ถั่วลิสง ทานตะวัน เป็นต้น

3.             พืชน้ำตาล หมายถึง พืชที่สามารถนำมาสกัดหรือแปรรูปเป็นน้ำตาลเพื่อใช้เป็นอาหารหรือเป็นประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ พืชน้ำตาลที่สำคัญ เช่น อ้อย บีท เป็นต้น

4.             พืชเส้นใย หมายถึง พืชที่ให้ผลผลิตเป็นเส้นใย ที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ปอ ฝ้าย ป่านศรนารายณ์ เป็นต้น

5.             พืชหัว หมายถึง พืชที่ใช้ประโยชน์จากหัวที่เก็บสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ มันแกว เผือก เป็นต้น

6.             พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ เช่น หญ้า ข้าวโพด เป็นต้น

 พืชสวน

พืชสวน หมายถึง พืชที่ต้องดูแลอย่าพิถีพิถัน ต้องดูแลเอาใจใสอย่างใกล้ชิด มีขอบเขตในการปลูกที่แน่นนอน ทั้งยังมีขั้นตอนและความปราณีตในการปลูกมาก นับตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การจัดระยะปลูก การให้ปุ๋ย ให้น้ำ พรวนดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ซึ่งพืชสวนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืชดังนี้

1.             ไม้ผล เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากผล ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นแข็งแรง เช่น มะม่วง ลองกอง ส้มโอ เงาะ ทุเรีย มังคุด น้อยหน่า เป็นต้น

2.             ไม้ดอก เป็นพืชที่ปลูกขึ้นพื่อใช้ประโยชน์จากดอก ซึ่งมีดอกสวยงาม มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม่ล้มลุก บางชนิดมีดอกสวยงามติดอยู่กับต้น ที่นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น ลีลาวดี ชวนชม ดาวกระจาย พุทธรักษา พังพวย บานชื่น โป๊ยเซียน เข็ม เป็นต้น บางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเรียกว่า ไม้ตัดดอก เช่น กุหลาย ดาวเรือง เบญจมาศ ซ่อนกลิ่น กล้วยไม้ หน้าวัว ลิลลี่ เป็นต้น

3.             ไม้ประดับ เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่าง รูปทรง หรือสีสันของลำต้นและใบ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งในพื้นดินและในกระถาง มีทั้งไม้ยืนต้น เช่น ปาล์ม สน เป็นต้น และไม่ล้มลุก เช่น ฤาษีผสม สาวน้อยปะแป้ง พลูด่าง วาสนา กวนอิม ตะโก เป็นต้น

4.             ผัก เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้สาวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลำต้น ใบ ดอกผล เมล็ด หัว รากเป็นอาหาร พืชผักส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุก มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อายุสั้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง ข่า ตะใคร้ พริก มะเขือ แตกกวา เป็นต้น ส่วนผักที่เป็นพืชยืนต้น มีอายุยืนนาน เช่น สะตอ ชะอม กระถิน ขี้เหล็ก เป็นต้น

5.             สมุนไพร หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ส่วนต่างๆ หรือสกัดเอาสารเคมีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษา และบรรเทาอาหารเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด มะขามแขก ใบบัวบก ขิง ข่า เป็นต้น

 

เอกสารอ้างอิง

ชนะ  วังหมุน. 2553. งานเกษตร (พืช) ม.1 ม.3. บริษัทอักษเจริญทัศน์ อจท. จำกัด. กรุงเทพ. 106 หน้า