การขอใช้โรงเรือนและเครื่องมือ

การขอใช้โรงเรือนและเครื่องมือ

ภาควิชาพืชไร่นาเปิดให้บริการใช้แปลงทดลอง โรงเรือนทดลอง และเครื่่องมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอย การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอใช้/ขอยืม และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช่หรือยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว

 แบบฟอร์มการของใช้โรงเรือนและแปลงทดลอง

   – สำหรับนิสิต

   – สำหรับบุคลากรในภาคฯ

   – สำหรับบุคลากรภายนอก

 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่่องมือ

    – สำหรับนิสิต

   – สำหรับบุคลากรในภาคฯ

   – สำหรับบุคลากรภายนอก

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 

ผังโรงเรือนทดลอง

ผังแปลงทดลองหลังอาคารพืชไร่นา4