โครงการวิจัย

ถั่วลิสงสายพันธุ์ KUP11281 และ KUP1206-2

ถั่วลิสงสายพันธุ์ KUP11281 และ KUP1206-2

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้มีผลผลิตสูงและต้านทานต่อโรคยอดไหม้ (peanut bud necrosis virus) รวมทั้งมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด คณะวิจัยได้คัดเลือกเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสงที่ปรับตัวได้ดีภายในประเทศมาใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ ได้แก่ ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ซึ่งมีคุณภาพดีกำหนดให้เป็นพันธุ์แม่ และขอนแก่น 6 ซึ่งต้านทานโรคยอดไหม้กำหนดให้เป็นพันธุ์พ่อ ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อและแม่ แล้วคัดเลือกและประเมินผลผลิตเบื้องต้นตามลำดับขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์และในไร่นาเกษตรกร จนกระทั่งคัดเลือกสายพันธุ์ดีได้จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ KUP11281 และKUP1206-2 ซึ่งให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อโรคยอดไหม้ได้ดีกว่าพันธุ์แนะนำจากทางราชการ

 

VIDEO

 

peanut2016 Legit Ticket Sites